موقعیت های بورسیه تحصیلی در مقطع لیسانس

ACT 32-36 30-31 28-29 26-27 24-25 22-23 REGARDLESS OF TEST SCORE
SAT 1420-1600 1360-1410 1300-1350 1230-1290 1160-1220 1100-1150 (OR NO TEST SCORE)
4.00 $35,000 $30,000 $20,000 $18,000 $16,000 $14,000 $10,000
3.75-3.99 $30,000 $25,000 $18,000 $15,000 $14,000 $12,000 $8,000
3.5-3.749 $20,000 $18,000 $16,000 $14,000 $12,000 $10,000 $6,000
3.25-3.49 $18,000 $16,000 $15,000 $14,000 $12,000 $8,000 $4,000
3.0-3.249 $15,000 $14,000 $13,000 $12,000 $9,000 $7,000
2.75-2.99 $10,000 $8,000 $6,000 $5,000 $4,000 $2,000

3.25 (معدل های 3.25 به بالا جدا از داشتن یا نداشتن نمره آزمونبین 4 تا 10 هزار دلار اسکالرشیپ دریافت میکنند.