موقعیت های بورسیه تحصیلی در مقطع لیسانس

ACT32-3630-3128-2926-2724-2522-23REGARDLESS OF TEST SCORE
SAT1420-16001360-14101300-13501230-12901160-12201100-1150(OR NO TEST SCORE)
4.00$35,000$30,000$20,000$18,000$16,000$14,000$10,000
3.75-3.99$30,000$25,000$18,000$15,000$14,000$12,000$8,000
3.5-3.749$20,000$18,000$16,000$14,000$12,000$10,000$6,000
3.25-3.49$18,000$16,000$15,000$14,000$12,000$8,000$4,000
3.0-3.249$15,000$14,000$13,000$12,000$9,000$7,000
2.75-2.99$10,000$8,000$6,000$5,000$4,000$2,000

3.25 (معدل های 3.25 به بالا جدا از داشتن یا نداشتن نمره آزمونبین 4 تا 10 هزار دلار اسکالرشیپ دریافت میکنند.