هزینه 2 سال تحصیل در رشته های :

Master of Administrative Science : $30,752

Master of Hospitality Management : $33,628

هزینه 2 سال زندگی در ونکوور :    25,200 $

هزینه ها شامل کتاب و لوازم تحصیل، خوایگاه،بیمه درمانی، حمل و نقل و هزینه های زندگی می باشد.

*هزینه ها توسط دانشگاه تخمین زده شده اند.

هزینه تحصیل در رشته :

  1. Graduate Diploma in Business Administration  : $777 / credit 
  2. Master of Business Administration : $ 849 / credit
  3. Master in Environmental Economics & Management (MEEM) : $849 / credit
  4. Master of Science, Environmental Economics & Management (MSc_EEM) : $920 / credit
  5. Graduate Certificate in Educational Studies :  $875 / credit
  6. Master of Education : $875 / credit
  7. Master of Nursing : 6716 / semester
  8. Master of Science, Environmental Science (MSc_ENSC) : $6600 / semester