لیسانس در 13 رشته:

1.شیمی و مهندسی شیمی
2. ریاضیات
3. فیزیک
4. علوم کامپیوتر
5. سیستم های ارتباطی
6. مهندسی برق و الکترونیک
7. مهندسی مکانیک
8. میکرواینجینیرینگ
9. علم مواد و مهندسی
10. مهندسی علوم زندگی
11. معماری
12. مهندسی عمران
13. مهندسی و علوم محیطی

فوق لیسانس در 25 رشته:

 1. معماری
 2. مهندسی عمران
 3. مهندسی و علوم محیط زیست
 4. مهندسی برق و الکترونیک
 5. مهندسی مکانیک
 6. میکرواینجینیرینگ
 7. رباتیک
 8. مهندسی و علم مواد
 9. علوم انرژی و تکنولوژی
 10. علوم کامپیوتر
 11. سیستم های ارتباطی
 12. علم داده ها
 13. امنیت سایبری
 14. شیمی مولکولی و بیولوژیکی
 15. مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی
 16. ریاضیات
 17. ریاضیات کاربردی
 18. مهندسی و علم محاسباتی
 19. فیزیک
 20. فیزیک کاربردی
 21. مهندسی هسته ای
 22. مهندسی علوم زندگی
 23. مهندسی مالی
 24. مدیریت، تکنولوژی و کارآفرینی
 25. انسانیت دیجیتال