کلیفرنیا
  1. لیسانس با معدل 3در 60 واحد آخر
  2. حداقل 9 واحد در حسابداری اقتصادی، میکرواقتصاد، آمار قبل از ترم 1
  3. 5 سال سابقه تحصیل در صنعت Health care یا GRE GMAT
  4. رزومه
  5. انگیزه نامه
  6. 3 توصیه نامه