قراردادهای پذیرش تحصیلی و ویزا

قراردادهای انلاین به شما امکان این را میدهند تا از منزل خود در هر شهری بتوانید پروسه مهاجرت خود را شروع کنید.

پس از اخذ مشاوره کافی از مشاور مربوطه قرارداد مورد نظر را انتخاب و اقدام به پر کردن جاهای خالی با مشخصات دانشجو نمایید.

در انتها، پس از امضا به صورت دستی و ارسال فرم قرارداد، مشاورین تا ۲۴ ساعت فایل ان را به ایمیل شما ارسال میکنند.

لطفا قرارداد خود را انتخاب کنید