آدرس دانشگاه ها

WES REFERENCE NO……
World Education Services
Attention : Documentation Center
P.O. Box 5087
Bowling Green Station
New york, NY 10274-5087
USA

  • یک نسخه از ترجمه رسمی مدرک تحصیلی + ریزنمرات (با هر دو مهر قوه قضاییه و دادگستری) در پاکتی که دانشگاه آن را بسته و مهر زده فرستاده شود.
  • ریفرنس نامبر پس از پرداخت هزینه ها داده میشود.

Lamar University
Graduate Admissions
211 Redbird Ln
Beaumont, TX 77710

  • یک نسخه از ترجمه رسمی مدرک تحصیلی + ریزنمره (همراه با دو مهر وزارت امورخارجه و قوه قضاییه) در پاکت بسته شده و مهر شده توسط دانشگاه ، به آدرس فوق فرستاده شود.
  • مدارک باید تا ددلاین معین شده به دانشگاه برسد.

California State University, Long Beach
International Admissions
6300 East State University Drive, Suite 180
Long Beach, CA 90815 U.S.A

  • در هنگام پست مدارک به این دانشگاه حتما یک نسخه از عکس پاسپورت خود را در پاکت قراردهید و روی پاکت ID گرفته شده از دانشگاه را روی پاکت بنویسید.
  • یک نسخه از ترجمه رسمی مدرک تحصیلی + ریزنمره (همراه با دو مهر وزارت امورخارجه و قوه قضاییه) در پاکت بسته شده و مهر شده توسط دانشگاه ، به آدرس فوق فرستاده شود.
  • مدارک باید تا ددلاین معین شده به دانشگاه برسد.

Utah State University
0900 Old Main Hill
Logan UT 84322-0900

  • یک نسخه از ترجمه رسمی مدرک تحصیلی + ریزنمره (همراه با دو مهر وزارت امورخارجه و قوه قضاییه) در پاکت بسته شده و مهر شده توسط دانشگاه ، به آدرس فوق فرستاده شود.
  • مدارک باید تا ددلاین معین شده به دانشگاه برسد.