• قراردادمشاوره تحصیلی ترکیه
 • این قرارداد به موجب اصل آزادی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی، میان طرفین زیر منعقد گردید
  ماده یک :طرفین قرارداد
  طرف اول: متقاضی مشاوره با مشخصات زیر:

 • طرف دوم : موسسه حقوقی و وکالت دادآفرینان خزر با مشخصات زیر :
  شماره ثبت : 19452 و شناسه ملی 10103132587
  به مدیریت عاملی : رامتین خیری
  نام پدر : ابوذر
  به نشانی پست الکترونیک : Info@easyemigrate.ir
  به نشانی : تهران، خیابان مقدس اردبیلی ، خیابان ب، پلاک ۲۲، واحد ۱

  ماده دو :موضوع قرارداد
  موضوع این قرارداد عبارت است از ارایه مشاوره و راهنمایی به صورت مکتوب از طریق ایمیل یا در شبکه های اجتماعی مانند Whats app یا به صورت شفاهی در این شبکه ها یا تلفن به متقاضی در کلیه زمینه های راجع به :
 • از طریق آشنا نمودن ایشان با قوانین و مقررات مربوط به
 • کشور ترکیه
 • به شرح مبسوط در این قرارداد .
  تبصره ۱ : تمامی مکاتبات به طرق فوق فی ما بین اطراف قرارداد معتبر و قابل استناد خواهد بود.

  ماده سه :مدت قرارداد تاریخ شروع این قرارداد
 • Date Format: DD dash MM dash YYYY
 • می باشد و مدت اعتبار آن دو سال از امضای این قرارداد است.

  ماده چهار : مبلغ قراداد و نحوه پرداخت آن
  مطابق با توافق و تراضی طرفین، مبلغ کل این قرارداد ۱۵۰۰ دلار آمریکا می باشد.
 • که در دو مرحله به شرح زیر به مؤسسه پرداخت می گردد.
  مرحله اول: حق الزحمه ی این مرحله، به مبلغ ۱۰۰۰ دلار آمریکا
 • تعیین گردید که متقاضی موظف است تا 3 روز پس از عقد قرارداد پرداخت نماید و چنانچه پرداخت ننماید قرارداد کان لم یکن تلقی خواهد شد.

  مرحله دوم :حق الزجمه ی مرحله دوم، به مبلغ ۵۰۰
 • دلار آمریکا تعیین گردید که متقاضی موظف است تا ۷ روز پس از دریافت اولین نامه پذیرش پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت این مبلغ کلیه تعهدات طرف اول در این قرارداد به صورت تعلیق در می آید و موسسه هیچ مسیولیتی نسبت به از دست رفتن مهلت های مقرر دانشگاه برای ارسال مدارک تکمیلی و اخذ نامه پذیرش ندارد.

 • موسسه می تواند در صورت عدم دریافت به موقع این وجوه پذیرش استفاده شده دانشجو برای ویزا را لغو نماید و دانشجو خود مسئول عواقب آن در مرزبانی خواهد بود.
  تبصره ۱ :طرف اول موظف است در صورت دریافت بورسیه تحصیلی به هر شکل و مبلغ در مقاطع دبیرستان تا دکتری ۱۰ درصد از مبلغ سال اول و در مقطع پسا دکتری ۵ درصد مبلغ سال اول به عنوان حق الزحمه به طرف دوم پرداخت نماید. در صورت عدم دریافت این حق الزحمه تا ۷ روز پس از ارسال نامه اولیه بورسیه به متقاضی طرف اول حق فسخ قرارداد را دارد.


  ماده پنج : شروط قرارداد الف- طرف دوم مکلف به ارائه مشاوره های لازم، کافی و شفاف، به صورت مکتوب و از طریق ایمیل ، یا پنل کاربری متقاضی در سایت یا از طریق شبکه های اجتماعی مانند واتس اپ به متقاضی، در امور مربوط به موضوع این قرارداد بوده و متعهد می گردد که کلیه فرم های مربوطه جهت ارائه به نهادها، سازمان ها، موسسات دولتی و خصوصی داخلی و یا خارجی را، به صورت کامل و دقیق، تکمیل نموده و در اختیار متقاضی قرار می دهد.
  ب- طرف دوم ملزم به رعایت مصلحت و غبطه ی طرف اول بوده و در موارد اضطراری و غیر مترقبه و پیش بینی نشده موظف به اتخاذ تصمیم سریع و مؤثر در جهت حفظ منافع و مصلحت ایشان می باشد.
  ج- موسسه ملزم به مشاوره طرف اول جهت دریافت حداقل یک پذیرش تحصیلی می باشد. تنها در صورتی که تا اتمام مهلت این قرارداد حتی یک پذیرش تحصیلی برای طرف اول دریافت نشده باشد موسسه ملزم به عودت ۷۰ درصد از حق الزحمه دریافت شده می باشد.
  د- بدیهی است پیش از هر اقدام در جهت موضوع قرارداد مشاوره و هماهنگی با مشاورین مبنای تعهدات موسسه می باشد. لذا مسئولیت هرگونه اقدامی بدون هماهنگی مشاورین از حیطه تعهدات موسسه خارج خواهد بود.
  ه- بدیهی است پرداخت هزینه های جانبی که برخی از آن ها با جزییات در اختیار متقاضی ضمن مشاوره پیش از قرارداد قرار داده شده است ، صرفاً بر عهده ی طرف اول می باشد. این هزینه ها و پرداخت ها صرف نظر از نتیجه قابل استرداد نمیباشد.
  و- چنانچه در اثر عدم پرداخت به موقع این وجوه از سوی طرف اول، پس از اعلام کتبی مؤسسه، خسارت یا زیانی متوجه متقاضی گردد، ایشان شخصاً مسئول خسارات و زیانهای وارده می باشد.

  ماده شش : موارد فسخ قرارداد
  الف - مهلت فسخ این قرارداد و دریافت کامل وجه پرداختی توسط طرف اول تا ۳ روز پس از عقد این قرارداد می باشد.
  ب-در صورت فسخ قرارداد پس از مدت تعیین شده هیچ گونه وجهی به طرف اول عودت داده نخواهد شد.
  ج- در صورتی که طرف اول به هر علّتی اعم از قانونی، قراردادی و یا به دلایل شخصی، مبادرت به فسخ قرارداد در موعد مقرر نماید، به منظور رعایت نظم و تسریع در امور می بایست از طریق پست الکترونیکی، مبادرت به اعلام فسخ این قرارداد و درخواست وقت حضوری در این خصوص بنماید. بدیهی است هرگونه ادعا و شکایتی اعم از حقوقی، کیفری و انتظامی، پس از واریز وجه به حساب بانکی معرفی شده از سمت طرف اول، مسموع نخواهد بود.
  تبصره ۱ - بدیهی است عودت وجه قرارداد شامل نوسانات ارزی نبوده و ملاک عودت وجه واحد پول دریافتی خواهد بود.
  تبصره ۲- بدیهی است هرگونه ادعایی در خصوص پرداخت هرگونه وجه، صرفاً با ارائه رسید، معتبر خواهد بود. ادعای واریز وجه به حساب مؤسسه و یا حساب معرفی شده از سوی مؤسسه، بدون ارائه ی مستند و دلیل قانونی، اثر حقوقی نداشته و قابلیت استماع ندارد.
 • امضاء رامتین خیری - وکیل پایه یک دادگستری