1. لیسانس در 13 رشته:
 2. 1.شیمی و مهندسی شیمی
  2. ریاضیات
  3. فیزیک
  4. علوم کامپیوتر
  5. سیستم های ارتباطی
  6. مهندسی برق و الکترونیک
  7. مهندسی مکانیک
  8. میکرواینجینیرینگ
  9. علم مواد و مهندسی
  10. مهندسی علوم زندگی
  11. معماری
  12. مهندسی عمران
  13. مهندسی و علوم محیطی
 3. فوق لیسانس در 25 رشته:
 4. معماری
 5. مهندسی عمران
 6. مهندسی و علوم محیط زیست
 7. مهندسی برق و الکترونیک
 8. مهندسی مکانیک
 9. میکرواینجینیرینگ
 10. رباتیک
 11. مهندسی و علم مواد
 12. علوم انرژی و تکنولوژی
 13. علوم کامپیوتر
 14. سیستم های ارتباطی
 15. علم داده ها
 16. امنیت سایبری
 17. شیمی مولکولی و بیولوژیکی
 18. مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی
 19. ریاضیات
 20. ریاضیات کاربردی
 21. مهندسی و علم محاسباتی
 22. فیزیک
 23. فیزیک کاربردی
 24. مهندسی هسته ای
 25. مهندسی علوم زندگی
 26. مهندسی مالی
 27. مدیریت، تکنولوژی و کارآفرینی
 28. انسانیت دیجیتال