دانشگاه های دولتی واشنگتن دی سی
 1. University of the District of Columbia
 2. University of Maryland
 3. George Mason University
 4. Bowie State University
 5. University of Maryland Global Campus
 دانشگاه های خصوصی در واشنگتن دی سی
 1. The George Washington University
 2. Georgetown University
 3. American University
 4. Howard University
 5. Gallaudet University
 6. The Catholic University of America
 7. Trinity Washington University
 8. Strayer University
 9. Capitol Technology University
 10. Marymount University
 11. Washington Adventist University
 12. Strayer University-Global Region
 13. University of Management and Technology
 14. Stratford University
 15. Career Technical Institute
 16. Virginia International University VIU
 17. IGlobal University IGU
 18. Lincoln Technical Institute, Columbia