گروه ویزا

حداقل شرایط لازم :
۱. سطح زبان انگلیسی حرفه ای (در هر ۴ مهارت)
۲. سرعت کار بالا با سیستم
۳. قابلیت ۸ ساعت کار حضوری
۴. علاقه به برگزاری جلسات آموزشی

گروه اپلای

حداقل شرایط لازم :
۱. سطح زبان انگلیسی حرفه ای (در هر ۴ مهارت)
۲. سرعت کار بالا با سیستم
۳. قابلیت ۸ ساعت کار حضوری
۴. مدیریت و برنامه ریزی بالا

گروه مشاورین

حداقل شرایط لازم:
۱. سابقه کاری مرتبط به مشاوره و فروش
۲. سرعت کار بالا با سیستم
۳. قابلیت ۸ ساعت کار حضوری
۴. فن بیان و ارتباط عمومی بالا