ثبت نام لاتاری جدید

 • مشخصات فرد اصلی
 • Accepted file types: png, jpeg, jpg, gif, pdf, Max. file size: 3 MB.
 • Accepted file types: png, jpeg, jpg, gif, pdf, Max. file size: 3 MB.
 • مشخصات همسر در صورت وجود
 • Accepted file types: png, jpeg, jpg, gif, pdf, Max. file size: 3 MB.
 • Accepted file types: png, jpeg, jpg, gif, pdf, Max. file size: 3 MB.
 • مشخصات فرزند اول در صورت وجود
 • Accepted file types: png, jpeg, jpg, gif, pdf, Max. file size: 2 GB.
 • Accepted file types: png, jpeg, jpg, gif, pdf, Max. file size: 3 MB.
 • مشخصات فرزند دوم در صورت وجود
 • Accepted file types: png, jpeg, jpg, gif, pdf, Max. file size: 3 MB.
 • Accepted file types: png, jpeg, jpg, gif, pdf, Max. file size: 3 MB.
 • مشخصات فرزند سوم در صورت وجود
 • Accepted file types: png, jpeg, jpg, gif, pdf, Max. file size: 3 MB.
 • Accepted file types: png, jpeg, jpg, gif, pdf, Max. file size: 3 MB.